Otazu Winkelwagen
Nu ook, voor 13.00 uur besteld is vandaag al in huis optie!
Gratis verzending vanaf €100,- . Hulp nodig? Bel 020 240 10 53

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden (‘Voorwaarden’) van OTZBV (hierna ‘Otazu’). Alle contact- en adresgegevens van Otazu zijn onder aan deze Voorwaarden opgenomen. Voor zover en indien deze Voorwaarden in strijd komen met bijzondere voorwaarden of overeenkomsten met Otazu, prevaleren die bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.
 1. Deze condities zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Otazu en klant (‘Klant’) voor zover van deze Voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
 2. De Voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten die online (overeenkomst op afstand) tussen Otazu en Klant tot stand zijn gekomen. De Voorwaarden kunnen daartoe voorafgaand aan een overeenkomst door de klant worden ingezien en lokaal op harde schijf worden opgeslagen. Bovendien worden de Voorwaarden op verzoek kosteloos per mail toegezonden.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk vermeld of overeengekomen in het aanbod.
 4. Alle prijzen zijn inclusief BTW of andere heffingen van overheidswege, en exclusief specifieke kosten die gemaakt worden als onderdeel van de overeenkomst, zoals verzend-, administratie- en handelingkosten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Otazu niet tot het leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Otazu kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien Wederpartij gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Een overeenkomst komt tot stand nadat de Klant het aanbod van Otazu heft aanvaard en Otazu daarvan op haar beurt weer langs elektronische weg een bevestiging aan de Klant heeft verzonden.
 7. Indien de Klant een gewone consument is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft de Klant het recht een overeenkomst zonder nadere opgaaf van reden te ontbinden, binnen 14 dagen nadat de Klant het product van Otazu heeft ontvangen. Het geretourneerde product dient ongeopend, ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn.
 8. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Klant.
 9. Otazu staat er voor in dat de producten voldoen aan de bij die producten meegeleverde specificaties, gebruiksaanwijzing en handleiding.
 10. Klachten over de geleverde producten dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de producten schriftelijk te worden gemeld aan Otazu. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving (inclusief het artikel nummer) van de tekortkoming te bevatten, zodat Otazu in staat is adequaat te reageren. Indien de Klacht gegrond is zal Otazu, te hare keuze, een nieuw product versturen of de aanschafprijs van het product binnen 14 dagen vergoeden.
 11. Alle door Otazu geleverde producten blijven eigendom van Otazu, totdat de Klant alle (betalings) verplichtingen uit alle met Otazu gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 12. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn (betalings) verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. In ieder geval is Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 13. Alle bestellingen die niet ontvangen zijn binnen 30 dagen na bestellingsdatum, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, zullen automatisch vrij worden voor annulering door de Klant.
 14. De totale aansprakelijkheid van Otazu, ongeacht of deze is gebaseerd op toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad, is beperkt tot uitsluitend directe schade en Otazu is slechts verplicht tot vergoeding van directe schade tot een bedrag van maximaal twee maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs, zulks met een maximum van 1.000 (duizend) euro.
 15. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke overeenkomst tussen Otazu en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen Otazu en de Klant.
 16. Kortingscodes kunnen één keer per klant gebruikt worden, dit zal gecontroleerd worden in onze systemen. Per bestelling kan er één code gebruikt worden.
Magazijn Otazu
Nederland
+31 (0)20 240 10 53
Kamer van koophandel nr.: 54233062 (Amsterdam)
VAT: NL 8512 22 146 B. 01